سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

تغییرات در شرکت های تعاونی

تغییر به معنای دگرگون کردن است. اشخاص حقوقی ممکن است پس از پایان یافتن فرآیند ثبت ، نیاز به تغییر و تحولاتی داشته باشند. این تغییرات شامل :
تغییر نام ، الحاق به موضوع ، تغییر موضوع ، تغییر آدرس، نقل و انتقال سهام ، افزایش سرمایه ، کاهش سرمایه، ورود شریک ، خروج شریک ، تعیین سمت ها ، تغییر حق امضاء ، تعیین اعضای هیات مدیره و … می باشد.
تغییرات شرکت تعاونی، می بایست به تایید وزارت تعاون برسد. درواقع، در تغییرات شرکت تعاونی، می بایست اداره ثبت و تعاون با هم هماهمگ بوده و تغییرات طبق ضوابط این دو مجموعه انجام شود.

  • مرجع اتخاذ تصمیم و نظارت در امور شرکت های تعاونی

مجمع عمومی بالاترین مرجع اتخاذ تصمیم و نظارت در امور شرکت های تعاونی است و به دو صورت تشکیل می شود :
۱-  مجمع عمومی عادی ؛
۲-  مجمع عمومی فوق العاده .
مجمع عمومی محل ابراز اراده جمعی اعضاست ، لیکن این ابراز اراده باید با مراعات قانون ، اساسنامه شرکت تعاونی و آیین نامه و دستورالعمل های مصوب وزارت تعاون توام باشد. چون در تصمیم گیری های جمعی معمولاَ دستیابی به اتفاق آرا مشکل است ، تصمیم گیری در جلسات مجمع عمومی ، به اکثریت آرا اتخاذ می شود. تصمیمات مجمع عمومی نه تنها برای اعضایی که در آن حضور نداشته اند ملاک و متبع است ، بلکه برای اعضایی که در جلسه اصالتاَ یا وکالتاَ حضور داشته ولی رای موافق نداده اند نیز معتبر و لازم الاتباع خواهد بود. در غیراین صورت اجرای تصمیمات مجمع و در نتیجه اداره شرکت تعاونی دچار مشکل و حتی غیرممکن خواهد شد.
ابراز اراده اعضا باید جمعی باشد و فقط در جلسات مجمع به منصه ظهور برسد، در خارج از آن ، اراده اعضا ، اعم از اینکه به صورت فردی یا جمعی ابراز گردد ، نمی تواند ملاک باشد. بنابراین عضو شرکت تعاونی فقط از طریق حضور در مجمع عمومی است که می تواند در اداره امور شرکت و تصمیم گیری های راجع به آن اعمال اراده کند.
چنان که گفتیم ، مجمع عمومی بالاترین مرجع اتخاذ تصمیم در شرکت تعاونی است ، ولی هیات مدیره نیز می تواند برای اداره امور شرکت تعاونی تصمیماتی اتخاذ کند. تفاوتی که بین آن ها وجود دارد این است که تصمیمات مجمع عمومی با حضور اعضا و رای خود آن ها گرفته می شود ، ولی هیئت مدیره منتخب مجمع عمومی است و به نمایندگی از شرکت تعاونی تصمیم گیری می کند.

  • وظایف و اختیارات مجمع عمومی

همان طور که مذکور افتاد، شرکت تعاونی دارای دو نوع مجمع عمومی است. مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده. مجمع عمومی فوق العاده برای رسیدگی و تصمیم گیری درباره تغییر مواد اساسنامه ، عزل یا قبول استعفای هیئت مدیره ، انحلال شرکت تعاونی یا ادغام آن با شرکت تعاونی بر عهده مجمع عمومی عادی است . به همین علت آن را در برابر مجمع عمومی فوق العاده ، مجمع عمومی عادی نامیده اند ؛ زیرا تصمیم گیری درباره کلیه امور عادی شرکت تعاونی را برعهده دارد.
وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی :
به موجب قانون، وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی به شرح ذیل است :
۱٫ انتخاب هیئت مدیره ، اعم از اعضای اصلی و علی البدل ؛
۲٫ انتخاب بازرس یا بازرسان ، اعم از اصلی و علی البدل ؛
۳٫ رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر گزارش های مالی هیئت مدیره پس از قرائت گزارش بازرس یا بازرسان ؛
۴٫ تعیین خط مشی و برنامه شرکت تعاونی و تصویب بودجه جاری و سرمایه گذاری و اعتبارات و وام های درخواستی و سایر عملیات مالی به پیشنهاد هیئت مدیره ؛
۵٫ اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه ، در حدود قوانین و مقررات ؛
۶٫ اخذ تصمیم نسبت به ذخایر و پرداخت سود و مازاد درآمد و تقسیم آن طبق اساسنامه ؛
۷٫ تصویب مقررات و دستورالعمل های داخلی شرکت تعاونی ؛
۸٫ اتخاذ تصمیم در مورد عضویت شرکت تعاونی در شرکت ها و اتحادیه های تعاونی و اتاق های تعاون و میزان سهام یا حق عضویت سالامه که باید به آن ها پرداخت شود ؛
۹٫ تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت ؛
۱۰٫ انجام سایر وظایفی که قوانین و مقررات بر عهده مجمع عمومی عادی قرار می دهد.
اینک به اختصار به توضیح برخی وظایف و اختیارات مذکور می پردازیم.
از آن جا که مقدار سرمایه شرکت تعاونی در اساسنامه قید می شود، افزایش یا کاهش آن، تغییر در اساسنامه به حساب می آید و تغییر اساسنامه به موجب قانون، در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است ؛ مع هذا قانون این امر را جزو اختیارات مجمع عمومی عادی قرار داده است. باید گفت که حکم قانون در واگذاری اختیار تغییر سرمایه شرکت تعاونی به مجمع عمومی عادی، مخصص حکمی است که قانون به موجب آن اختیار تغییر اساسنامه را به مجمع عمومی فوق العاده داده است. چنین مخصصی را ” مخصص منفصل ” می نامند.
درباره مواد مذکور در بند ۴ وظایف و اختیارات مجمع مربوط به سرمایه گذاری و وام های درخواستی شرکت تعاونی، لازم است گفته شود که هیئت مدیره می تواند برای سرمایه گذاری یا به کارانداختن وجوه مازاد بر نیاز شرکت ، با تصویب مجمع عمومی عادی اقدام به خرید سهام اتحادیه تعاونی مربوط، تودیع به حساب سپرده بانکی و خرید سهام شرکت ها و کارخانجات صنعتی و تولیدی و بازرگانی کند ، هیئت مدیره همچنین می تواند برای انجام برنامه های مصوب و توسعه عملیات و رفع تنگناهای مالی مبادرت به استقراض یا تحصیل اعتبار از بانک ها و موسسات اعتباری، دریافت قرض الحسنه از اشخاص حقیقی و حقوقی کند. انجام هر یک از این امور باید قبلاَ با پیشنهاد هیات مدیره به تصویب مجمع عمومی عادی برسد.
وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده :
مجمع عمومی فوق العاده – همان طور که از اسم آن پیداست – به منظور رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره اموری برگزار می شود که می توان آن ها را نسبت به امور جاری شرکت تعاونی فوق العاده محسوب داشت.
مجمع عمومی فوق العاده به منظور رسیدگی به امور ذیل تشکیل می شود :
۱٫ تغییر مواد اساسنامه شرکت تعاونی در حدود قانون بخش تعاونی و با تایید وزارت تعاون ؛
۲٫ تصمیم گیری در مورد عزل هیئت مدیره ؛
۳٫ تصمیم گیری در مورد قبول استعفای هیئت مدیره ؛
۴٫ تصمیم گیری درباره ادغام شرکت تعاونی با شرکت تعاونی دیگر ؛
۵٫ انحلال شرکت تعاونی ؛
۶٫ رسیدگی و تصمیم گیری درباره گزارش بازرس یا هر یک از بازرسان درباره تخلفات هیئت مدیره و مدیر عامل.
موادی از اساسنامه شرکت تعاونی، مانند بی نام بودن سهام ، منظور کردن ذخایر قانونی و مقدار حداقل یا حداکثر آن ها ، حق رای اعضا و غیره که در خصوص آن ها تصریح قانونی وجود دارد و مقررات راجع به آن ها امری است ، اساساَ قابل تغییر نیستند لذا مجمع عمومی فوق العاده نمی تواند آن ها را تغییر دهد.
وزارت تعاون نمونه ای از اساسنامه شرکت تعاونی را تهیه کرده است که در بدو تاسیس شرکت در اختیار هیئت موسس گذاشته می شود. مطالبی که جای آن ها در نمونه اساسنامه خالی گذاشته شده است و هیئت موسس آن ها را تکمیل کرده و به همراه سایر مطالب اساسنامه به تصویب ” اولین مجمع عمومی عادی ” رسانده است ، در مجمع عمومی فوق العاده قابل تغییرند. مجمع عمومی فوق العاده می تواند مطالب و مواردی را که مخالف قانون و آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط نباشد و با اهداف و مقاصد شرکت تعاونی نیز مطابقت داشته باشد به اساسنامه اضافه کند.
در هر حال قانون بخش تعاونی تصریح می کند که تغییر مواد اساسنامه به وسیله مجمع عمومی فوق العاده در حدود قانون مذکور عملی است.
از انتخابتان متشکریم.

محصولات
توسط
تومان